top of page

IPR- Interproximal Enamel Reduction - Stripping

ברב הטיפולים האורתודונטים אין צורך בעקירת שיניים. 

כאשר קיימת צפיפות שאינה גבוהה, ואינה מצדיקה עקירת שיניים, מפזרים אותה בעזרת הרחבת הקשתות, הגדלת אורך הקשת (על ידי תנועת השיניים קדימה או אחורה בהתאם למקרה) וסטריפינג IPR.

סטריפינג, היא למעשה פעולת שיוף האמייל הבין שיני, תוך היצירות רוחב חלק מהשיניים על מנת לאפשר סידור שלהן בקשת.

הפעולה יכולה להתבצע על ידי דיסק מיוחד, מקדח או פס שיוף.

הסרה מועטה של האמייל במתרפא בעל היגיינה אוראלית סבירה אינה מגדילה את הסיכון לעששת, רגישות בשיניים, או בעיה במנגנון התאחיזה.

לעיתים מתבצעת פעולה זו על מנת להקטין "משולשים שחורים" שהם "רווחים" הנוצרים לאחר פיזור הצפיפות בעיקר במבוגרים ונובעים מנסיגת חניכיים קלה וחסר פפילה.

stripping
bottom of page