top of page

עקירות לצורך יישור שיניים

ברב הטיפולים האורתודונטים אין צורך בעקירת שיניים. 

במקרים מסוימים נדרשות עקירות על מנת להשיג מקום לפיזור הצפיפות, ותיקון יחסי הסגר.

כאשר הצפיפות גבוהה מאד, יישור שיניים ללא עקירות עשוי לגרום נזקים אסתטיים, תפקודיים, ובריאותיים.

במקרים אלו עשוי להתקבל מראה של שיניים בולטות, חוסר יכולת לסגור השפתיים, נזק לחניכיים ורקמות האחיזה של המשנן, ופגיעה ביציבות תוצאות הטיפול.  

כאשר קיימת צפיפות חמורה עליונה ותחתונה נדרשות לעיתים 4 עקירות.

כאשר הצפיפות מלווה בבולטות השיניים, וקושי בסגירת השפתיים, נעדיף עקירת 4 מלתעות ראשונות.

כאשר קיימת צפיפות גבוהה ללא בולטות השיניים או קושי בסגירת השפתיים, ונרצה להימנע משקיעה של אזור השפתיים כתוצאה מהטיפול, נעדיף לעקור 4 מלתעות שניות.

טיפול בשיניים כלואות

כאשר קיימת צפיפות חמורה עליונה, או בולטות שיניים עליונות ביחס לתחתונות,

ובנוסף קיימת צפיפות תחתונה, נעדיף לעקור 2 מלתעות ראשונות עליונות ו-2 מלתעות שניות תחתונות.

כך שהעקירות העליונות, עוזרות בתיקון יחסי הסגר והקטנת בולטות השיניים, והעקירות התחתונות עוזרות בפיזור הצפיפות התחתונה. 

כאשר קיימת צפיפות חמורה עליונה, או בולטות שיניים עליונות ביחס לתחתונות,

אך ללא צפיפות משמעותית תחתונה, נעדיף לעקור 2 מלתעות עליונות בלבד.

כאשר אין צפיפות משמעותית עליונה, 

אך קיימת צפיפות תחתונה, או בולטות קלה של שיניים תחתונות ביחס לעליונות,

נעדיף לעתים לעקור חותכת תחתונה אחת. עם או בלי סטריפינג עליון.

bottom of page