top of page

שימוש בגומיות

במהלך כמעט כל טיפול האורתודונטי, נדרש המטופל להרכיב גומיות בין לסתיות. תפקיד הגומיות להפעיל כוחות בין הלסת העליונה

לתחתונה וליצור תנועה בכיוון הרצוי לצורך תיקון ליקוי הסגר.

גומיות לתיקון ליקוי סגר מסוג Class III, מורכבות מהוו האחורי העליון לוו הקדמי התחתון, ויוצרות תנועה של השיניים התחתונות אחורה, ושל העליונות קדימה על מנת לצמצם את הפער הקיים ביניהן.

גומיות לתיקון ליקוי סגר מסוג Class II, מורכבות מהוו האחורי התחתון לוו הקדמי העליון, ויוצרות תנועה של השיניים התחתונות קדימה, ושל העליונות אחורה על מנת לצמצם את הפער הקיים ביניהן.

Triangle Elastics, לשיפור הסגירה.

גומיות לתיקון ליקוי סגר צלבי אחורי, מורכבות מהוו האחורי התחתון לוו האחורי הפנימי העליון, ויוצרות תנועה של הרחבת הקשת העליונה והיצרות הקשת התחתונה, על מנת לצמצם את הפער הקיים ביניהן.

גומיות לתיקון קו האמצע, מורכבות מהווים הקדמיים, בהתאם לכיוון התנועה הרצוי לצורך תיקון סטיית קו האמצע התחתון ביחס לעליון, או ההיפך.

לעיתים מורכבות גומיות Class II, או Class III בצורה חד צדדית לצורך כך.

bottom of page